Η διοίκηση της GLOBAL PROTECTION SECURITY, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της στο Αιγάλεω Αττικής και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, δηλώνει τη δέσμευσή της στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας όλων των πληροφοριακών πόρων, φυσικών και ηλεκτρονικών, που αφορούν τις υποθέσεις των πελατών της και την πλήρη συμμόρφωση των διαδικασιών της με όλες τις νομικές, ρυθμιστικές και συμβατικές της υποχρεώσεις.

Με την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας κατά ISO 27001:2013, η εταιρεία εδραιώνει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση, εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των απειλών κατά της διακινούμενης πληροφορίας.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορίας εστιάζεται στην:

  • προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας της GLOBAL PROTECTION SECURITY από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία
  • επιχειρησιακή συνέχεια, εξασφάλιση της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητάς και της εμπορικής της εικόνας
  • συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων και αντιμετώπιση αυτών
  • αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων
  • διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό
  • συνεχή και συστηματικό έλεγχο και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας.

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας δημοσιεύεται και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους στην εταιρεία, καθώς σε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.